top of page

Úřední deska povinného subjektu

Informace o povinném subjektu dle Vyhlášky 515/2020 Sb.

Další informace naleznete v jednotlivých odkazech těchto webových stránek

 

1. Název subjektu:

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola

 

2. Důvod a způsob založení:

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Střední škola a základní umělecká škola jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy a jsou zařazeny do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Subjekt je pod výše uvedeným názvem zapsán ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
Zřizovatelem je hlavní město Praha.

 

3. Organizační struktura:

Organizační struktura

Přehled zaměstnanců naleznete v odkaze zde.

 

4. Kontaktní spojení:

4.1 Poštovní adresa - Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ, Komenského náměstí 400/9,  130 00 Praha 3

4.2 Adresa pro osobní návštěvy - jako poštovní

4.3 Úřední hodinyPracovní dny  8.30 - 15.30 (polední přestávka 12.00 - 12.30). Prázdninové úřední hodiny: PO a ČT  10.00 - 14.00.
Konzultační hodiny učitelů je možné předem telefonicky domluvit, viz rubrika Pedagogický sbor

4.4 Telefonní čísla - ústředna 221 434 711; provolba  221 434 xxx 

4.5 Adresa webu - www.gmhs.cz

4.6 Adresa podatelny - Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ, SEKRETARIÁT, Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3

4.7  Elektronická adresa podatelny - sekretariat@gmhs.cz

4.8 Datová schránka - 3styjxw

 

5. Případné platby lze poukázat na číslo účtu  338 564 209 / 0300 ČSOB, a. s.

 

6. IČO 708 74 204

IZO SŠ 181033666

IZO ZUŠ 110001613
IZO_RED 600001873
79-41-K/81 Gymnázium

 

7. DIČ CZ70874204 

 

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních  dokumentů

Školní řád
Školní vzdělávací plán

8.2 Rozpočet - uveden v následujících odkazech: odkaz č.1 odkaz č.2

 

9. Žádosti o informace  posílejte na podatelnu nebo řediteli školy. 

 

10. Příjem podání a podnětů:

Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy). Elektronicky na podatelnu.

 

11.  Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušné prováděcí legislativní předpisy; normy
zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů    
zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

vyhl. č. 416/2004 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě

11.2 Vydané právní předpisy - Školní řád

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy 

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

 

14. Výroční zpráva G a VZ HŠ podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

15. Veřejné zakázky

16. KONKURZNÍ ŘÍZENÍ MHMP do škol HMP   

bottom of page