NÁZEV PROJEKTU:  ŠABLONY II


REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009878
REALIZACE: 1.7.2019 - 30.6.2021
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.  
Projekt realizovaný na ZUŠ je zaměřen na šablony: Koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací – personální podpora ZUŠ, DVPP, Sdílení zkušeností, Tandemová výuka, Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ, Zapojení ICT technika do výuky, Využití ICT ve vzdělávání, Komunitně osvětové setkávání. 

NÁZEV PROJEKTU: ŠABLONY PRO SŠ II


REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016612
REALIZACE: 1.2.2020 - 31.1.2022  
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu -  Školní psycholog, dále na DVPP, Tandemovou výuku, Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku, Využití ICT ve vzdělávání v SŠ, Projektový den ve škole.


 

Projekt: ŠABLONY PRO SŠ I 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006653
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt je zaměřen na personální podporu: Školní psycholog a Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele 

PROJEKT PODPORA UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI


Registrační číslo projektu je CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.
Tento projekt je spolufinancován EU

 

Příjemcem dotace a hlavním realizátorem projektu je Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy. Partnery projektu jsou Západočeská univerzita v Plzni, Česká filharmonie, ZŠ 28. října Příbram, ZUŠ A. Doležala Brno, Portedo o.p.s. a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na práci uměleckých škol (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na práci učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Na uměleckých školách je zřejmá absence širšího vzdělávání žáků se SVP, neboť chybí komplexní výukové materiály. Projekt tak směřuje k naplnění novely školského zákona v dané sféře. Silnou stránkou projektu je funkční síť škol ze 14 krajů sdružených v platformě Podpora uměleckého vzdělání v ČR. Díky tomu bude možné naplnit druhé hlavní téma projektu – spolupráce uměleckých škol.

Podrobný popis projektu, seznam aktivit a další informace k projektu jsou uvedeny na nových webových stránkách: https://www.kreativnibudoucnost.cz/.

 

Rámcový harmonogram aktivit projektu je uveden zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT8FxFuzCEHdnoII1YYDmfJRdQLt-2eYphMJD255h4e9aYO_I-ewyP39oN65BzgcVdvW9ucisVbgHPD/pubhtml. Harmonogram obsahuje seznam všech aktivit projektu s uvedeným obdobím realizace a případně již s konkrétními termíny akcí a místem realizace.

 

Aktivity projektu, které jsme realizovali ve školním roce 2018/2019:

Přípravné kurzy hudební teorie pro žáky, každé pondělí od 16.20 na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy https://eurohudebka.cz/pripravne_kurzy_hn_cz.html

Hudební dílny na ZŠ Korunovační, Praha 7 https://eurohudebka.cz/hudebni_kurzy_8.1.1.html

Pilotní hodiny dramatického strukturování (školy v Praze a Středočeském kraji) https://eurohudebka.cz/dramaticke_strukturovani_cz.html, celkem uspořádáme 8 pilotních hodin

Kurzy současného tance v Duncan centre v Praze https://eurohudebka.cz/tanecni_kurzy.html, realizováno celkem 5 lekcí

Připravujeme letní soustředění hudební improvizace v červenci 2019 https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/letni-soustredeni-hudebni-improvizace

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni uspořádáme dvě letní výtvarné dílny v srpnu 2019 https://eurohudebka.cz/vytvarne_dilny.html

Spolupráce učitelů a umělců na školách v Praze, Hrádku nad Nisou a Liberci, Sedlčanech, Kadani, Potštátě https://eurohudebka.cz/spoluprace_ucitelu_a_umelcu_cz.html, 5 měst, 12 týmů, 12 školních projektů – pro lektory a spolupracující školy jsme vydali manuál https://eurohudebka.cz/data/manual_aktivita.3.1.pdf

Tvorba a testování metodických materiálů pod vedením expertů ze Západočeské univerzity a odborníků z dalších univerzit a vysokých škol, do 31. 3. 2019 vytvořeny úvodní texty a celkem 48 výukových jednotek

Soustředění pěveckého sboru Čhavorenge, hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ, uspořádány 3 soustředění v Praze a na Zderaze u Proseče https://eurohudebka.cz/soustredeni_a_koncerty_chavorenge_a_cf_cz.html

4. až 9. 11. 2018 se konalo soustředění školních souborů ZŠ 28. října Příbram v Černé v Pošumaví https://eurohudebka.cz/admin/thumbs.php?gid=99&ind=1

Koncert žáků a neprofesionálních souborů pořádaný s NIPOS-ARTAMA 1. 11. 2018 v Liberci https://www.eurohudebka.cz/koncert_2.2.3_1.11.2018.html

Koncert žáků a Shadow Quartet v rámci konference Kreativní budoucnost 9. 11. 2018 v Brně

Koncert žákovských souborů a pěveckého sboru AMU 13. 3. 2019 v Sále Martinů v Praze https://www.eurohudebka.cz/koncert_2.2.2_13.3.2019.html

 

Pro učitele jsme uspořádali nebo připravujeme tyto aktivity:

Workshopy dirigování na Konzervatoři Pardubice 16. 10. a 5. 12. 2018, lektor Tomáš Židek https://eurohudebka.cz/workshopy_2.2.4.html

Workshop dirigování na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy 23. 5. 2019, lektor Václav Luks https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/workshop-dirigovani

Workshop na téma Hudební tvorba v prostředí Digital Audio Workstation, lektor Jaroslav Raušer https://eurohudebka.cz/hudebni_tvorba_v_daw_cz.html

Workshopy improvizace, lektor Pavel Černý https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/workshopy-k-improvizaci

Workshop k etnické hudbě 10. 5. 2019 v Plzni, lektorka Štěpánka Lišková https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/workshopy-k-etnicke-hudbe

Semináře s psychology https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/psycholog

Workshopy pro učitele výtvarného oboru, tři témata:

1. Naplňování inkluzivních hodnot ve výtvarném oboru, lektoři Ludmila Fidlerová a Pavel Sochor https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/naplnovani-inkluzivnich-hodnot-ve-vytvarnem-oboru

2. Pedagogická oborová diagnostika a anamnéza žáka z hlediska jeho SVP, lektorka Martina Komzáková https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/pedagogicka-oborova-diagnostika

3. Problematika minimálních výstupů z RVP ve výtvarném oboru v reálných výukových situacích, lektorka Markéta Pastorová https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/problematika-minimalnich-vystupu-z-rvp

Semináře s Metodickým portálem RVP.CZ, lektorka Lenka Perglová https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/seminare-s-metodickym-portalem

Semináře k výuce žáků se zrakovým postižením na ZUŠ, lektor Miloslav Tengler https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/seminare-k-vyuce-zaku-se-zrakovym-postizenim

Semináře na téma Metoda CLIL v uměleckém vzdělávání, lektor Zdeněk Vašíček https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/seminare-k-metode-clil

Semináře pro vedoucí pracovníky ZUŠ na témata výuka žáků se SVP, portfolio pedagoga, práce na ŠVP na ZUŠ, hodnocení žáků a využití projektového managementu v řízení ZUŠ https://www.kreativnibudoucnost.cz/projekt-web/vzdelavaci-aktivity-seminare-pro-vedouci-pracovniky

Školení pod názvem Videozáznam školní akce vede Vladimír Beran https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/skoleni-videozaznam-skolni-akce a https://www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/skoleni-videozaznam-skolni-akce-pokrocily-kurz

Kurzy filmové a audiovizuální výchovy v Hradci Králové, které pořádáme od března 2018 (celkem to bude 14 víkendových kurzů) https://eurohudebka.cz/audiovizualni_kurzy_4.5.7.html – pro účastníky kurzů jsme vydali publikaci https://eurohudebka.cz/data/audiovizualni_vychova.pdf

E-learningové kurzy pro učitele uměleckých škol https://www.eurohudebka.cz/elearning_cz.html

17. 4. 2019 jsme realizovali první webinář pro učitele hudební nauky www.kreativnibudoucnost.cz/vzdelavaci-aktivity/webinare

26. 3. 2019 jsme v Plzni uspořádali setkání učitelů a odborníků, kteří budou spolupracovat na tvorbě speciálních didaktik https://eurohudebka.cz/admin/thumbs.php?gid=98&ind=1

Konferenci Kreativní budoucnost jsme uspořádali 9. a 10. 11. 2018 v Brně, fotodokumentace: https://eurohudebka.cz/admin/thumbs.php?gid=97&ind=1, brožura na konfenci: https://www.eurohudebka.cz/data/brozura_konference_Kreativni_budoucnost.pdf

V rámci projektu spolupracujeme se školami na revizi ŠVP, vydáme několik publikací tiskem, uspořádáme setkání učitelů a ředitelů ZUŠ s učiteli a řediteli dalších typů škol, uskutečníme studentské hospitace žáků konzervatoří na ZUŠ.

_________________________________________________________________________________
 

Aktivity projektu realizované ve šk. roce 2017/2018:

Výtvarné dílny žáků ZŠ 28. října Příbram https://5zs-pb.cz/2017/11/vytvarka-mimo-skolni-lavice/

Dílny hudební improvizace na ZUŠ A. Doležala v Brně https://eurohudebka.cz/dilny_8.1.2.html

Soustředění 16. až 19. 11. 2017 v Pasekách nad Jizerou

Hudební dílny na ZŠ Korunovační, Praha 7 https://eurohudebka.cz/hudebni_kurzy_8.1.1.html

Modul pro žáky se SVP v rámci letních hudebních kurzů https://eurohudebka.cz/letni_kurzy_4.6.1.html

Letní výtvarné dílny na Západočeské univerzitě v Plzni https://eurohudebka.cz/vytvarne_dilny.html

Koncert ve spolupráci s NIPOS-Artama – 30. 1. 2018, Brno

Koncert žákovských souborů – 1. 3. 2018, Praha www.eurohudebka.cz/koncert_2.2.2_1.3.2018.html

Seminář s Metodickým portálem RVP.CZ na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy 24. 11. 2018

Seminář k metodě CLIL v uměleckém vzdělávání v ZUŠ Židlochovice 28. 11. 2018

3 workshopy dirigování v Praze a Pardubicích

Seminář motivace učitele i žáka, specifika komunikace s žáky různého věku – 28. 3. 2018, Žamberk

Kurzy filmové a audiovizuální výchovy v Hradci Králové https://eurohudebka.cz/audiovizualni_kurzy_4.5.7.html

Minikonference s učiteli v aktivitě spolupráce učitelů a umělců, březen a duben 2018, Praha, Potštát