Výchovný poradce
 
Mgr. Ivana Lipovská

kabinet: č. dveří 3.50
telefon: 221 434 728
e-mail: vychovnyporadce@gmhs.cz


konzultační hodiny:  úterý: 10.00 - 11.30

                                          
Pracovní náplň

•poradenství při rozhodování o výběru školy (informace o VŠ, VOŠ, schůzky pro maturanty, přihlášky na VŠ, odvolání…)
•ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy, metodikem SPJ řešení výchovných a vzdělávacích problémů
•spolupráce s poradenskými zařízeními - KPPP Pernerova 8, Praha 8 a Lucemburská 40, Praha 3
•poradenství pro rodiče a pedagogy


--------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACE PRO MATURANTY


Obecné informace

 

•informační schůzka na téma studium na vysokých školách u nás i v zahraničí a podání přihlášky ke studiu probíhá v září / říjnu
•přihlášky si studenti kupují sami
•využívejte možnosti elektronické přihlášky (je zdarma, rychlá a poplatky za podání přihlášky jsou nižší)
•řádně vyplněné SEVT přihlášky potrvrzují třídní učitelé
•pokud přihlášku posíláte poštou uchovejte podací lístek, stejně tak potvrzení o zaplacení (kopie útržku složenky nebo platebního příkazu)
•budete-li podávat přihlášku osobně, nechte si potvrdit její převzetí ( lístek se svým jménem, adresou, rodným číslem a názvem VŠ a oboru si připravte předem)
•studenti dostanou  do třídy 1 kus Učitelských novin se seznamem VŠ, mohou si též objednat vlastní (68 Kč) na www. ucitelskenoviny.cz/objednejte.php
•informujte se o termínech Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) na www.scio.cz
•sledujte www stránky fakult, popř. kateder, na které se chcete hlásit
 
Důležitá čísla a název studijního programu

IZO: 181033666
KKOV: 79-41-K/81

osmileté studium - hudební zaměření
 

 

 
Užitečné odkazy

 

www.scio.cz
www.csvs.cz - Centrum pro studium vysokého školství
 

www.msmt.cz
www. atlasskolstvi.cz - přehled škol
www. nuov.cz - Národní ústav veřejného vzdělávání


www.vejska.cz
 
 

Odvolání

•jedná se o přezkumné řízení, berou se v úvahu administrativní chyby, popř. nesrovnalosti v testech, při přezkoumání se posuzuje zda nebyl porušen zákon, vnitřní předpis apod.
•uchazeč má právo nahlédnout do všech materiálů, které souvisejí s přijetím / nepřijetím
Obsah žádosti o přezkoumání výsledků přijímacího řízení

•jméno, příjmení, adresu bydliště, kontaktní adresu (pokud se liší)
•označení rozhodnutí o jehož přezkoumání uchazeč žádá (číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, studijní program, obor, forma studia, fakulta…)
•důvody nesouhlasu s rozhodnutím – tzv. odůvodnění
•vlastnoruční podpis, datum podání
•lhůta k podání je 30 dní ode dne doručení rozhodnutí a žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal (děkanát, rektorát)