Povinné údaje

 

Informace o povinném subjektu

dle Vyhlášky 442/2006 Sb.

Další informace najdete v rubrikách odkazu  Škola

1. Název subjektu Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola
2. Důvod a způsob založení Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Střední škola a základní umělecká škola jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy a jsou zařazeny do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
 Subjekt je pod výše uvedeným názvem zapsán ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
Zřizovatelem je hlavní město Praha.
3. Organizační struktura Organizační struktura  Přehled zaměstnanců naleznete v odkaze zde.
4. Kontaktní spojení  
4.1 Poštovní Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ
Komenského 400/9
130 00 Praha 3
4.2 Adresa pro osobní návštěvy Stejná jako poštovní.
4.3 Úřední hodiny Pracovní dny od 8.00 do 16.00 (polední přestávka od 12.00 do 12.30).
Prázdninové úřední hodiny: pondělí  10.00 až 14.00, čtvrtek 10.00 až 14.00.
Konzultační hodiny učitelů je možné předem telefonicky domluvit, viz rubrika Pedagogický sbor
4.4 Telefonní čísla Ústředna 221 434 711
Provolba školy 221 434 xxx 
4.5 Číslo faxu -
4.6 Adresa webu www.gmhs.cz
4.7 Adresa e-podatelny

sekretariat@gmhs.cz

4.8 Další elektronické adresy

reditel@gmhs.cz, další jsou v rubrice Studium

5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu 2116926349/0800 Česká spořitelna, a. s.
6. IČ 708 74 204
 

IZO SŠ 181033666

IZO ZUŠ 110001613
IZO_RED 600001873
79-41-K/81 Gymnázium

7. DIČ Nejsme plátci DPH.
8. Dokumenty  
8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

Školní řád
Školní vzdělávací plán

Výroční zpráva

8.2 Rozpočet Rozpočet je uveden v následujících odkazech: odkaz č.1 a odkaz č.2
9. Žádosti o informace Žádosti o informace posílejte na podatelnu nebo řediteli školy. Poskytování informací
10. Příjem žádostí a dalších podání Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy).
Elektronicky na podatelnu.
11. Opravné prostředky Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.
Správní řád
12. Formuláře Formuláře
13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách sekretariat@gmhs.cz nebo gm@gmhs.cz 
Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy

14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitejší používané předpisy

zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušné prováděcí legislativní předpisy; normy
zák. č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů    
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
vyhl. č. 416/2004 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě

14.2 Vydané právní předpisy Školní řád
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  -
16. Licenční smlouvy  -
17. Výroční zprávy Výroční zprávy