ŠKOLNÍ

 

Vyplněné přihlášky škola přijímá pouze osobně

v sekretariátu školy nebo doručené poštou


 

 

 

INFORMACE  K  VYPLNĚNÍ  A  PODÁNÍ  PŘIHLÁŠEK A  K  PRŮBĚHU  PŘÍJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ

  1. Přihlášku podávají zákonní zástupci v sekretariátu Gymnázia a Hudební školy hl.m. Prahy, ZUŠ, Komenského nám. 9, 130 00  Praha 3, nejpozději do 2. 3. 2020. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak zákonným zástupcem. Nezapomeňte vyplnit hlavní hudební obor (nástroj nebo zpěv)!
  2. Pro první kolo přijímacího řízení mohou uchazeči podat dvě přihlášky na dvě různé střední školy.
  3. Přihlášku lze podat poštou - nejlépe doporučeně - v tomto případě škola nevystavuje žádné potvrzení, nebo osobně - proti potvrzení (pracovní doba sekretariátu je od 8 do 16 hodin). Přihlášku nelze podat elektronicky.
  4. Formulář přihlášky najdete na https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Formulare_prihlasek/Prihlaska_SS_20192020_denni_edit.pdf
  5. Gymnázium a Hudební škola tiskopisy přihlášek neposkytuje.
  6. Po vydání rozhodnutí o přijetí žáka musí zákonný zástupce potvrdit úmysl žáka nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy.
  7. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve škole a na www stránkách školy.
  8. Zápisový lístek poskytuje . Pokud uchazeč navštěvuje jiný typ školy než ZŠ, zápisový lístek mu vydá příslušný Krajský úřad (pro bydliště v Praze - Odbor školství a mládeže MHMP - https://skoly.praha-mesto.cz/79192 Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP ).
  9. Pokud uchazeč podává přihlášku nepotvrzenou ZŠ, vyplní všechny potřebné údaje (vč. známek a průměrů) a přiloží ověřené kopie vysvědčení (dodanou kopii může ověřit dle originálu i pracovnice sekretariátu školy).

 

 

TERMÍNY I. KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

DO GYMNÁZIA A HUDEBNÍ ŠKOLY HL.M. PRAHY

ve školním roce 2019/2020

 

pouze 1. termín

 

JEDNOTNÉ TESTY

 

Termín konání dle harmonogramu, který určí MŠMT

          

 

ŠKOLNÍ ČÁST PZ

Hodnocení vhodných hudebních vědomostí (písemný test)

Termín konání dle harmonogramu, který určí MŠMT

Hodnocení vhodných hudebních schopností

Termín konání dle harmonogramu, který určí MŠMT

 

   


Upřesněné informace budou uvedeny na pozvánce.

 

 

 

OBECNÉ POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

                                                . studijní předpoklady

                                                . sociální vyspělost

                                                . samostatnost

                                                . schopnost přiměřené sebereflexe

                                                . schopnost formulovat vlastní názor

                                                . ochota pracovat samostatně

 

 

TŘÍDY OTEVÍRANÉ pro školní rok 2020/2021:

 

Zaměření studia

Kód

Počet tříd

Počet žáků

pro žáky z 5. třídy ZŠ

Gymnázium - hudební zaměření

(osmileté studium)

79-41-K/81

2

max. 36